Oferta

 

Gabinet

Neurologopedyczno-Pedagogiczny

La-Li

ul. Freta 50 lok. 1

Warszawa

tel. 515 993 270

                    gabinet@logopeda-pedagog.pl

 

 

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

          Celem terapii logopedycznej jest usprawnienie funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

               Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem testów.

Na tej podstawie stawiamy diagnozę   i przygotowujemy plan usprawniania.

            Wybór metody terapii jest podyktowany rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz jego kondycją zdrowotną.

           Najczęściej stosowane są metody praktyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchu) oraz słowne, mające charakter rehabilitacji mowy i usprawniania umiejętności językowych.

W terapii wykorzystujemy także gry edukacyjne i programy multimedialne.

 

Prowadzimy terapię logopedyczną osób (dzieci, młodzieży, dorosłych),

u których występują:

 • Zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (nieprawidłowa budowa języka, podniebienia, zniekształcenie zgryzu oraz anomalie zębowe);

 • Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania/sprawności aparatu artykulacyjnego

 • Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej (wybiórcze upośledzenie słuchu, obniżenie słyszalności - niedosłuch, zaburzenie słuchu fonematycznego);

 • Wady wymowy - dyslalie (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, betacyzm, mowa bezdźwdzięczna, rynolalia);

 • Dysfonia;

 • Opóźniony rozwój mowy.

Prowadzimy także także konsultacje dotyczące higieny i emisji głosu.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 30/40 minut.

Czas trwania terapii jest uzgadniany z osobą zainteresowaną lub rodzicem/opiekunem

i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości Pacjenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

 

          Celem terapii neurologopedycznej jest na likwidowanie zaburzeń mowy i języka spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

            Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest wywiadem, analizą dokumentacji medycznej, obserwacją oraz badaniem neurologopedycznym ukierunkowanym na określenie deficytów oraz ustaleniem patomechanizmu ich wystąpienia.

              Podczas pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, wybór metody terapii jest podyktowany rodzajem zaburzenia, indywidualnymi potrzebami Pacjenta oraz Jego kondycją zdrowotną.

            W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane są indywidualnie dobrane pomoce, programy komputerowe a także wspomagające metody komunikacji. Stosujemy również masaże logopedyczne.

 

Prowadzimy terapię Pacjentów z:

 • Alalią;
 • Dysfazją;
 • Oligofazją;
 • Mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • Zespołem Downa;
 • Autyzmem;
 • Afazją;
 • Pragnozją;
 • Dyzartrią;
 • Dysfagią;
 • Demencją;
 • Chorobą Alzheimera, Parkinsona;
 • Stwardnieniem rozsianym.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 30/40 minut.

Czas trwania terapii jest uzgadniany się z osobą zainteresowaną, rodzicem/opiekunem

lub rodziną i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości Pacjenta.

 

Istnieje możliwość umówienia wizyty domowej u Pacjenta, który

w następstwie incydentu neurologicznego (urazu czaszkowo-mózgowego), uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym udaru mózgu (niedokrwiennego, krwotocznego) lub innego schorzenia utracił pełen zakres sprawności ruchowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA (ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ)

 

          Celem terapii jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń edukacyjnych, podwyższanie samooceny oraz motywacji do obowiązków szkolnych a także wszechstronny rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

          Terapia dysleksji to oddziaływania o charakterze pedagogicznym skierowane do dzieci   

i młodzieży z tzw. specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią).

         Proces terapii obejmuje ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki, uwagi oraz usprawnianie funkcji pamięci.

Podczas zajęć wykorzystujemy materiały dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka, gry edukacyjne oraz programy multimedialne.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 45 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA RĘKI

 

          Celem terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców, doskonalenie umiejętności chwytu oraz pisania, poprawa koordynacji pomiędzy dłońmi, wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała, poprawa koncentracji. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są  dobrane do funkcjonalnego       i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny oraz interesujący sposób.

 

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci, u których występują:

 • Zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie);

 • Trudności z pisaniem, malowaniem oraz wykonywaniem codziennych czynności (np. picie z kubka, zapinanie guzików, sznurowanie sznurowadeł);

 • Problemy podczas zabaw manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny);

 • Zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej;

 • Problemy z koordynacją ruchową.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 40 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW

 

          Celem konsultacji jest udzielenie pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji wychowawczej.

 

Na konsultacje zapraszamy Rodziców, którzy:

 • Mają problemy wychowawcze z dziećmi i nastolatkami (sprzeciwy, wybuchy złości, konflikty między rodzeństwem, zachowania agresywne i nieakceptowane społecznie);

 • Chcą wspierać rozwój społeczny dzieci i adolescentów;

 • Potrzebują omówić każdą (ważną dla Nich) sprawę związaną z pełnieniem roli rodzica.

 

Konsultacja mają charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 60 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW DZIECI

Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ (ADHD)

 

      Cel treningu wychowawczego dla rodziców jest wieloaspektowy. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, warsztaty mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych oraz zapobiec wtórnym objawom.

Tematy poruszane podczas treningu:

 • Objawy nadpobudliwości psychoruchowej (jakie zachowania nie wpisują się w diagnozę ADHD);
 • Czym jest objaw, nawyk oraz zachowanie niepożądane;
 • Trudne zachowania - jak na nie reagować;
 • Wydawanie poleceń (jak rozmawiać z dzieckiem, aby nie nagradzać niepożądanych zachowań naszą uwagą);
 • Domowy system zasad;
 • Konsekwencje;
 • Jak używać pochwały, aby wpłynęła na zmianę zachowania dziecka;
 • Wybuchy agresji - jak sobie z nimi radzić;
 • System nagród;
 • Współpraca z przedszkolem, szkołą.

 

Trening odbywa się podczas dziewięciu spotkań, każda sesja trwa 50 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia ręki
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

Godziny przyjęć:

 

od poniedziałku do piątku 8:00 - 21:00

w soboty 9:00 -16:00

 

Przed odwiedzeniem naszego gabinetu prosimy

o telefoniczne umówienie wizyty.

 

Oferujemy także terapię w domu Pacjenta.

515 993 270

 

 

gabinet@logopeda-pedagog.pl

PRZEDSZKOLE.pl

Strona stworzona w kreatorze www WebWave.