515 993 270

 

 

gabinet@logopeda-pedagog.pl

Godziny przyjęć:

 

Od poniedziałku do piątku 11:00 - 21:00

W poszczególne soboty 12:00 -16:00

 

Przed odwidzeniem naszego gabinetu prosimy

o telefoniczne umówienie wizyty.

 

 

 

OFERTA GABINETU

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( ZAJĘCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH)

          Celem terapii logopedycznej jest usprawnienie funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia  w naszym gabinecie poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem testów. Na tej podstawie stawiamy diagnozę

i przygotowujemy plan usprawniania.

             Ustalenie planu terapii jest podyktowane rodzajem zaburzenia, wiekiem oraz indywidualnymi potrzebami pacjenta i Jego kondycją psychofizyczną.

           Najczęściej stosowane są metody praktyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchu) oraz słowne, mające charakter rehabilitacji mowy i usprawniania umiejętności językowych.

W terapii wykorzystujemy także gry edukacyjne i programy multimedialne.

 

Prowadzimy terapię logopedyczną osób, u których występują:

 • Zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (nieprawidłowa budowa języka, podniebienia, zniekształcenie zgryzu oraz anomalie zębowe);

 • Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania/sprawności aparatu artykulacyjnego

 • Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej (wybiórcze upośledzenie słuchu, niedosłuch, zaburzenie słuchu fonematycznego);

 • Wady wymowy - dyslalie (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, betacyzm, mowa bezdźwdzięczna, rynolalia);

 • Dysfonia;

 • Opóźniony rozwój mowy.

Zapewniamy także możliwość skorzystania z konsultacji dotyczących higieny i emisji głosu.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 30/40 minut.

Czas trwania terapii jest uzgadniany z osobą zainteresowaną lub rodzicem/opiekunem i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości Pacjenta.

 

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA (ZAJĘCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH)

                 Celem terapii neurologopedycznej jest na likwidowanie zaburzeń mowy i języka spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest wywiadem, analizą dokumentacji medycznej, obserwacją oraz badaniem neurologopedycznym ukierunkowanym             na określenie deficytów oraz ustaleniem patomechanizmu ich wystąpienia.

Wybór metody terapii jest podyktowany rodzajem zaburzenia, wiekiem oraz indywidualnymi potrzebami Pacjenta i Jego kondycją zdrowotną.

            W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane są indywidualnie dobrane pomoce, programy komputerowe a także wspomagające metody komunikacji. Stosujemy również masaże logopedyczne.

 

Prowadzimy terapię Pacjentów z:

 • Alalią;

 • Dysfazją;

 • Oligofazją;

 • Mózgowym porażeniem dziecięcym;

 • Zespołem Downa;

 • Autyzmem;

 • Afazją;

 • Pragnozją;

 • Dyzartrią;

 • Dysfagią;

 • Demencją;

 • Chorobą Alzheimera, Parkinsona;

 • Stwardnieniem rozsianym.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 30/40 minut.

Czas trwania terapii jest uzgadniany się z osobą zainteresowaną, rodzicem/opiekunem lub rodziną i dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości Pacjenta.

 

Istnieje możliwość umówienia wizyty domowej u Pacjenta, który

w następstwie incydentu neurologicznego (urazu czaszkowo-mózgowego), uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym udaru mózgu (niedokrwiennego, krwotocznego) lub innego schorzenia utracił pełen zakres sprawności ruchowej.

 

 

TERAPIA DYSLEKSJI (ZAJĘCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY)

          Celem terapii jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń edukacyjnych, podwyższanie samooceny oraz motywacji do obowiązków szkolnych a także wszechstronny rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

          Terapia dysleksji to oddziaływania o charakterze pedagogicznym skierowane do dzieci i młodzieży z tzw. specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

         Proces terapii obejmuje ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki, uwagi oraz usprawnianie funkcji pamięci.

Podczas zajęć wykorzystujemy materiały dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka oraz gry edukacyjne i programy multimedialne.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 45 minut.

 

TERAPIA RĘKI

          Celem terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców, doskonalenie umiejętności chwytu oraz pisania, poprawa koordynacji pomiędzy dłońmi, wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała, poprawa koncentracji. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są  dobrane do funkcjonalnego

i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny oraz interesujący sposób.

 

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci, u których występują:

 • Zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie);

 • Trudności z pisaniem, malowaniem oraz wykonywaniem codziennych czynności (np. picie z kubka, zapinanie guzików, sznurowanie sznurowadeł);

 • Problemy podczas zabaw manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny);

 • Zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej;

 • Problemy z koordynacją ruchową.

 

Terapia ma charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 40 minut.

 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW

          Celem konsultacji jest udzielenie pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji wychowawczej.

 

Na konsultacje zapraszamy Rodziców, którzy:

 • Mają problemy wychowawcze z dziećmi i nastolatkami (sprzeciwy, wybuchy złości, konflikty między rodzeństwem, zachowania agresywne i nieakceptowane społecznie);

 • Chcą wspierać rozwój społeczny dzieci i adolescentów;

 • Potrzebują omówić każdą (ważną dla Nich) sprawę związaną z pełnieniem roli rodzica.

 

Konsultacje mają charakter indywidualny, każde spotkanie trwa 60 minut.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW DZIECI

Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ (ADHD)

            Cel treningu wychowawczego dla rodziców jest wieloaspektowy. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, zajęcia mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych oraz zapobiec wtórnym objawom.

Tematy poruszane podczas treningu:

 • Objawy nadpobudliwości psychoruchowej (jakie zachowania nie wpisują się w diagnozę ADHD);

 • Czym jest objaw, nawyk oraz zachowanie niepożądane;

 • Trudne zachowania - jak na nie reagować;

 • Wydawanie poleceń (jak rozmawiać z dzieckiem, aby nie nagradzać niepożądanych zachowań naszą uwagą);

 • Domowy system zasad;

 • Konsekwencje;

 • Jak używać pochwały, aby wpłynęła na zmianę zachowania dziecka;

 • Wybuchy agresji - jak sobie z nimi radzić;

 • System nagród;

 • Współpraca z przedszkolem, szkołą.

 

Trening odbywa się podczas dziewięciu spotkań, każda sesja trwa 50 minut.

 

Właścicielką gabinetu jest mgr Adrianna Fronczak - pedagog resocjalizacyjny, logopeda, specjalista neurologopeda, terapeuta ręki, reedukator, certyfikowany trener umiejętności wychowawczych.

Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.

Autorka publikacji naukowych.

Odbyła liczne kursy, szkolenia oraz staże, m.in.

na Oddziale Neonatalogii i Intensywnej Terapii Noworodków jak rownież w Poradni Logopedycznej

Instytutu Matki i Dziecka przy ulicy Kasprzaka w Warszawie.

Prowadziła także zajęcia dla studentów  z zakresu dydaktyki szkoły wyższej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w Przedszkolu, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum, Liceum, Hospicjum

oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym LUX-MED.

Aktualnie prowadzi zajęcia w gabinecie La-Li  oraz pracuje jako neurologopeda na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, gdzie zajmuje się pacjentami

po udarach, zabiegach neurochirurgicznych, urazach czaszkowo-mózgowych oraz ze stwardnieniem rozsianym.

Prywatnie dużo czasu poświęca zwierzętom, które bardzo kocha.

Jej największym autorytetem jest ukochana Mama - Irena "Lala", od której pseudonimu powstała nazwa gabinetu.

 

     GABINET

          NEUROLOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNY  

    La-Li

                                                                               

                                                                                                                           ul. Freta 50 lok.1

                                                                                                                              00-227 Warszawa 

                                                                                                                    Śródmieście

 

                                                                                                                           tel. 515-993-270

                                                                                                                        adres e-mail: gabinet@logopeda-pedagog.pl

                                                                     

     

                                            

 

                                         

 

Witamy na stronie

Gabinetu Neurologopedyczno-Pedagogicznego

La-Li

 

Jest to miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

  Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu logopedii, neurologopedii, pedagogiki oraz terapii ręki.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

Gabinet

Neurologopedyczno-Pedagogiczny

La-Li

ul. Freta 50 lok. 1

Warszawa

tel. 515 993 270

                    gabinet@logopeda-pedagog.pl